Wydawca treści Wydawca treści

Inne formy ochrony

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Damnica występuje 9 pomników przyrody: pojedynczych drzew - 6 szt. oraz grupy drzew - 3 szt.  W leśnictwie Łebień w miejscowości Grapice znajduje się stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej - dobrze zachowany oz - o łącznej powierzchni 6,5 ha.


Na terenie Nadleśnictwa ustanowiono  283 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 671,91 ha.                                                   Podstawą prawną utworzenia tej formy ochrony są:
- Uchwała Nr XXIII/151/01 Rady Gminy Damnica z dnia 1 marca 2001r.
- Uchwała Nr 30/383/98 Rady Gminy Główczyce z dnia 20 kwietnia 1998r.
- Uchwała Nr 121/315/2000 Rady Gminy Główczyce z dnia 28 grudnia 2000r.
- Uchwała Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dnia 2 marca 2001r.


Na gruntach Nadleśnictwa  występuje 50 stanowisk archeologicznych objętych ochroną archeologiczno-konserwatorską.    Zaewidencjonowano  28 starych cmentarzy będących obiektami dziedzictwa kulturowego oraz 3 miejsca pamięci    w leśnictwach: Łebień i Wielka Wieś.
W Leśnictwie Żoruchowo znajduje się park wpisany do rejestru zabytków. Jest to park dworski w stylu krajobrazowym z połowy XIX w., z zachowanymi egzotycznymi gatunkami: cyprysik błotny, jodła kalifornijska, sosna wejmutka.