Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Damnica zakończyło realizację odcinka trasy rowerowej R10, która przebiega przez nasze lasy.

W ramach wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi leśnej nr 5 przebiegającej przez obszar leśnictwa Wierzchocino powstał odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R10. Droga została wykonana ze specjalnych płyt drogowych przystosowanych do poruszania się rowerami.  Zadania podzielone było na etapy: w etapie I wykonano odcinek biegnący przez Gminę Smołdzino o długości 1240  metrów, natomiast  etap II to 1667 metrowy odcinek znajdujący się na obszarze Gminy Główczyce.  Łącznie na terenie Nadleśnictwa Damnica powstał ponad 2,9 km odcinek trasy rowerowej R10, po którym już mogą poruszać się bez problemów rowerzyści. Trasa została również oznakowana zgodnie z obowiązującymi normami.

Przy trasie nad malowniczo położonym jeziorkiem znajduje się również miejsce postoju pojazdów, gdzie turyści mogą odpocząć. Zadanie jest częścią projektu partnerskiego  pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”.

Projekt został dofinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

O projekcie ochrony przeciwpożarowej
 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

    rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
    szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
    dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
    skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

    rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
        budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
        zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
        doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
        budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
    wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
        zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł