Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne Nadleśnictwa Damnica

Nadleśnictwo Damnica położone jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa położone są w  gminach: Damnica, Główczyce, Słupsk, Smołdzino i Potęgowo należących do  powiatu słupskiego. Jest to region rolno-leśny, charakteryzujący się niskim zaludnieniem. Powierzchnia ogólna zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi 62669 ha. Lasy zajmują 15877,16 ha, w tym lasy w zarządzie Nadleśnictwa – 15080,03 ha. Lesistość na omawianym terenie wynosi 25,3%.
Nadleśnictwo Damnica ma jeden obręb leśny a w nim 11 leśnictw.

Schematyczna mapa podziału na leśnictwa w Nadleśnictwie Damnica

 

Udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Damnica:


 

    W lasach Nadleśnictwa Damnica jako gatunki panujące w drzewostanach występuje   
17 gatunków drzew. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 54,30% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami są również: buk – 15,85%, brzoza – 10,82%, dęby – 9,40%, olsza – 5,15%, modrzew – 2,31% i Św – 1,64%. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach.
Udział powierzchniowy gatunków panujących na gruntach zalesionych Nadleśnictwa –           stan na 1.01.2021 r.