Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty

 

Rezerwaty w Nadleśnictwie Damnica

          „Bagna Izbickie"

 

        Torfowisko to objęte jest podwójną formą ochrony. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 wynosi 787 ha, natomiast rezerwat przyrody obejmuje swoim zasięgiem 847,51 ha. Obszar graniczy ze Słowińskim parkiem Narodowym i przylega do jeziora Łebsko. Wilgotne wrzosowiska należą w Polsce do rzadkich typów ekosystemów, występujących na terenie Pomorza Zachodniego. Znajdują się tutaj największe i najpiękniejsze w Polsce płaty atlantyckich wrzosowisk z wrzoścem bagiennym (Erica tetralix), a także liczne populacje woskownicy europejskiej (Myrica gale), wełnianeczki darniowej (Trichophorum caespitosum), bagna zwyczajnego (Ledum palustre) oraz rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia).

         Torfowisko było w przeszłości eksploatowane,  co przyczyniło się do obecnego przesuszenia i zarastania. Istotny problem stanowi także sieć rowów drenujących.

       Do 2008 roku powierzchnia rezerwatu wynosiła 281,18 ha. Dzięki staraniom Nadleśnictwa rezerwat powiększono o okoliczne torfowiska stanowiące integralną całość.

       W ramach projektu LIFE zbudowano ponad 120 drewnianych i ziemnych zastawek blokujących odpływ wody rowami, a także wycięto brzozy i sosny, które zarastały wrzosowisko. Dla celów edukacyjno-turystycznych powstała platforma widokowa pozwalająca na dokładniejsze obserwacje.

 

„Torfowisko Pobłockie"

 

        Rezerwat o powierzchni 112,31 ha chroni jedno z lepiej zachowanych torfowisk bałtyckich z dobrze wykształcona kopułą. Masowo występują tu wrzosiec bagienny i woskownica europejska. Rezerwat otaczają wzniesienia morenowe.

        Przed I wojną światową na torfowisku eksploatowano torf, eksploatację kontynuowano także po II wojnie światowej, co stało się główną przyczyną procesu murszenia

        Obszar dzisiejszego rezerwatu od wieków był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach pozyskiwania runa leśnego, głównie żurawiny błotnej

         W ramach projektu LIFE udało się stworzyć ścieżkę edukacyjną wraz z tablicami i platformą widokową, zablokować odpływ wody w prawie 30 punktach, a także wyciąć naloty sosny i brzozy w celu odsłonięcia płatów wrzosowisk.

 

„Jałowce"

        Powierzchnia rezerwatu wynosi 1,29 ha. Celem ochrony rezerwatu jest „zachowanie skupienia wyjątkowo okazałych jałowców pospolitych". Objęte ochroną w rezerwacie osobniki jałowca pospolitego charakteryzują się rzadko spotykaną formą drzewiastą. Posiadają wysoki kilkumetrowy pień i eliptyczną lub stożkowatą koronę.