Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

O projekcie ochrony przeciwpożarowej
 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

    rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
    szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
    dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
    skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

    rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
        budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
        zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
        doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
        budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
    wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
        zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł