Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Drzewostany Nadleśnictwa Damnica wykazują duże zróżnicowanie pod względem gatunkowym. Przeważają drzewostany cztero-i więcej gatunkowe (41%) najwięcej w wieku do 40 lat. W celu zwiększenia bioróżnorodności każdorazowo podczas odnowień i zalesień na uprawy leśne wprowadzane są gatunki biocenotyczne takie jak klony, lipy, śliwa ałycza, kalina koralowa i wiele innych w wymiarze blisko dwunastu tysięcy sztuk rocznie.
Zadania na polu ochrony przed szkodotwórczymi czynnikami natury ożywionej koncentrują się w nadleśnictwie na zwiększeniu biotycznej odporności lasu. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę awifauny i pożytecznej entomofauny. W wyniku tych działań corocznie wywiesza około 150 nowych budek lęgowych i 200 kg. karmy dla ptaków.
Lasy Nadleśnictwa Damnica charakteryzuje duże potencjalne zagrożenie zarówno ze strony czynników biotycznych jak i abiotycznych  Najistotniejszym problemem są szkody powstałe w wyniku działania wiatrów huraganowych oraz działalności kornika  drukarza.  Walka z kornikiem skupia się głownie na profilaktyce, czyli przestrzeganiu zasad higieny lasu, odpowiedniej rotacji drewna, wyznaczaniu i usuwaniu drzew trocinowych, a także wykładaniu drzew pułapkowych i wabieniu owadów do  pułapek feromonowych.

             
                  

Szkody powodowane w uprawach i młodnikach przez zwierzynę ograniczamy, grodząc najcenniejsze fragmenty upraw, zabezpieczając sadzonki preparatami chemicznymi, oraz stosując zabezpieczenia mechaniczne takie jak osłonki, pakuły oraz palikowanie.  Zwierzyną czyniącą najistotniejsze szkody w naszych lasach są zdecydowanie jeleniowate. Zwierzęta te zagrażają uprawom i młodnikom poprzez zgryzanie i spałowanie. Systematycznie  wzrasta stopień uszkodzenia drzewostanów w wyniku działalności bobrów, polegające głównie na podtopieniu lasu.