Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

OBSZARY NATURA 2000

     Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Damnica występują następujące obszary Natura 2000:
- obszary mające znaczenie dla wspólnoty (OZW)/specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):
a) PLH220001 „Bagna Izbickie”;
b) PLH220036 „Dolina Łupawy”;
c) PLH220042 „Torfowisko Pobłockie”.

1.    PLH220001 „Bagna Izbickie” zajmuje powierzchnię 786,35 ha, z czego powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Damnica to 732,38 ha. Obszar obejmuje duże torfowisko wysokie położone wśród rozległego kompleksu torfowego wypełniającego Pradolinę Łeby-Redy, na południe od brzegu jeziora Łebsko i miejscowości Izbica. Znajduje się tu rozległy kompleks wrzosowisk atlantyckich z wrzoścem bagiennym, zarośla woskownicy europejskiej oraz bory i lasy bagienne. W licznych dołach potorfowych rozwijają się zbiorowiska przejściowo-torfowiskowe. Teren otoczony jest zbiorowiskami łąkowymi, w części porośniętymi przez zadrzewienia brzozy i sosny.

2.    PLH220036 „Dolina Łupawy” zajmuje powierzchnię 5508,63 ha, z czego powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Damnica to 1447,86 ha. Obszar obejmuje doliny rzek Łupawy i Bukowiny od wypływu z jez. Jasień.
W granicach obszaru występują:
- naturalne, głębokie koryta rzeczne Łupawy i Bukowiny;
- źródliska i niewielkie potoki (dopływy);
- rozległe obszary łęgu o podgórskim charakterze Carici remotae-Fraxinetum na zboczach doliny, jak również grądy dębowo-grabowe Stellario-Carpinetum w wielu wąwozach oraz buczyny Luzulo-Fagetum i Asperulo-Fagetum;
- podmokłe łąki, torfowiska przejściowe i wysokie oraz dystroficzne jeziorka w bezodpływowych obszarach.

3.    PLH220042 „Torfowisko Pobłockie” zajmuje powierzchnię 112,31 ha i znajduje się w całości na gruntach Nadleśnictwa. Obszar obejmuje kopułowe torfowisko wysokie, w znacznej części zalesione, lecz z zachowaną bezleśną wierzchowiną kopuły porośniętą mszarami i mszarnikami wrzoścowymi. Bezleśną wierzchowinę okalają bory bagienne. W części wschodniej znajduje się kompleks potorfii, niemal całkowicie zarośniętych jeziorek dystroficznych, łozowisk oraz inicjalnych postaci olsów.

 


           Brzezina bagienna