Aktualnosci Aktualnosci

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – OGÓLNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OTRZYMYWANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie art. 13  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym przekazuję podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nadleśnictwo Damnica,

ul. Wincentego Witosa 2A 76-231 Damnica

tel: (59) 811 30 33

fax: (59) 811 30 92

E-mail: damnica@szczecinek.lasy.gov.pl

 

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych,
z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub poprzez adres e-mail
arkadiusz.hofman@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • zawrzeć umowę,
 • wykonać umowę na podstawie zawartej z nami umowy,
 • wykonywać obowiązek ustawowy,
 • archiwizować dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów,
 • ewentualnie ustalać, dochodzić lub obronić się przed roszczeniami,
 • ochraniać żywotne interesy osoby której dane dotyczą lub osoby trzeciej.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przede wszystkim sytuacja gdy:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez przepisy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jeżeli nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, nie można będzie zawrzeć z Panią/Panem umowy lub jej wykonać.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Pani/Pan ostatni raz się z nami kontaktował. Pani/Pana dane kontaktowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy a po tym okresie zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi PGL LP.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, to jest między innymi dostawcom usług IT,  usług księgowych, ubezpieczeniowych, prawniczych oraz ochrony mienia. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się  z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zebrane dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż DREWNA

Sprzedaż

 

Sprzedaż sadzonek

Polecamy Polecamy