RODO


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od osoby, której dane dotyczą

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Nadleśnictwo Damnica

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
-    zawrzeć umowy o świadczenie usług, zlecenia, dzieło
-    wykonać umowę na podstawie zawartej z nami umowy
-    archiwizować dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów
-    ewentualne ustalać, dochodzić lub obronić się przed roszczeniami
-    oferować Ci  produkty lub usługi
-    ochraniać żywotne interesy osoby której dane dotyczą lub osoby trzeciej

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim sytuacja gdy:
-    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
-    Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez przepisy proceduralne takie jak przykładowo art. 126 § 1 i § 2 kpc (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
-    Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
-    Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
-    Przetwarzanie jest niezbędne do oferowania Ci przez naszą firmę produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
-    Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jeżeli nie podasz wymaganych danych osobowych, nie można będzie zawrzeć z Tobą umowy lub jej wykonać.

4. Okres przechowywania danych osobowych
-    Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś.
-    Twoje dane kontaktowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, to jest dostawcom usług IT,  usług księgowych, ubezpieczeniowych, prawniczych oraz ochrony mienia. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b.    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c.    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
d.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
7. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.