Zurück

"NASZ LAS- NASZA PASJA"

"NASZ LAS- NASZA PASJA"

                       

 

Zapraszamy do udziału w I edycji Konkursu Plastycznego

"NASZ LAS- NASZA PASJA"

  Honorowy Patronat

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PT. "NASZ LAS- NASZA PASJA"

 

Organizatorami konkursu są:

 • Nadleśnictwo Damnica, Nadleśnictwo Łupawa, Nadleśnictwo Leśny Dwór, Nadleśnictwo Ustka
 • Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy

 Warunki ogólne:

 • Konkurs rozpoczyna się 09 listopada 2020r. i trwać będzie do 07 grudnia 2020r.
 • Temat prac konkursowych brzmi „Nasz las- nasza pasja”
 • Format prac A3- nie będą przyjmowane formy przestrzenne
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowo- wychowawczych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych powiatu słupskiego.
 • Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
  • kategoria I : I-III klasa
  • kategoria II :IV-VI klasa
  • kategoria III: VII- VIII klasa
  • kategoria IV: Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 Cele konkursu to:

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno lasu i zwierząt w nim żyjących
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Prace należy złożyć do dnia 07 grudnia 2020r. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice plastycznej, temat pracy: „NASZ LAS- NASZA PASJA
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi
 • Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście
 • Każdy uczestnik konkursu powinien na odwrocie opisać pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna (metryczka). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nieopisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu
 • Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim
 • Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 1

Kryteria oceny prac:

 • estetyka wykonania pracy, oryginalność i zaangażowanie,
 • zgodność z tematem konkursu,
 • samodzielność wykonania pracy

 

 

 

 

Warunki konkursu i nagrody:

 • Prace należy dostarczyć na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy, 76-231 Damnica ul. Korczaka 1.
 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

 

Uwagi końcowe:

 • Wszystkie pracę biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
 • Przewiduję się przyznanie nagród, wyróżnień oraz dyplomów, które zostaną wręczone laureatom podczas zorganizowanej na terenie Nadleśnictwa uroczystości- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie SOSW Damnica w grudniu
 • Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Nadleśnictwie Damnica
 • Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować do:

            Sekretariat: 059-8113069

 

METRYCZKA- przykleić na odwrocie pracy

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa

Kategoria

wiekowa

I

II

III

IV

Nazwa i adres szkoły/placówki

 

Numer telefonu do szkoły/email

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko opiekuna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r Dz. U. nr 133 z późn.zm.)

 

……………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego