Asset Publisher Asset Publisher

Inne formy ochrony

UŻYTKI EKOLOGICZNE

     Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

      Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów cennych pod względem przyrodniczym. Należą one do indywidualnych form ochrony przyrody.

      Użytek ekologiczny ustanawia rada gminy w odpowiedniej uchwale określając nazwę, jego położenie, powierzchnię oraz zakazy dotyczące obiektu.

      Na terenie Nadleśnictwa Damnica za użytki ekologiczne zatwierdzone uchwałami odpowiednich rad gmin uznano 283 pododdziały.

      Wykaz użytków ekologicznych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Damnica.