Zurück

OGŁOSZENIE o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2021.0.1275), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych zalesienia położonych
w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Damnica, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności
w przypadku
:

 1.  jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów             Państwowych;
 2.  zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
 3.  regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Ponadto:

 1.  w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rola to musi być przeznaczona do zalesienia
  (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzją
  o warunkach zabudowy na zalesienie)
 2.  sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
 3.  granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

W tym celu w przypadku podjęcia decyzji przez Nadleśnictwo o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia należało będzie przygotować:

 1.  wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną,
 2.  wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z którego wynika, że las lub grunt jest przeznaczony do zalesienia lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 3.  oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia,
 4.  oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic,
 5.  oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
 6.  oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych,
 7.  ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości na gruncie wykonaną prze rzeczoznawcę majątkowego.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z nadleśnictwem pod nr tel. 59  811 30 33; e-mail: damnica@szczeciek.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa Damnica Panem Marcinem Krajewskim tel. 506 083 396; e-mail: marcin.krajewski@szczecinek.lasy.gov.pl

 

Z poważaniem:

Beata Topolińska
Nadleśniczy